★ 𝐀𝐁𝐎 𝐅𝐎𝐎𝐃 – 𝐇𝐮𝐞 𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 & 𝐃𝐫𝐢𝐧𝐤 ★
🎯𝐵𝑒̂́𝑝 1: 2𝑎/27 𝑁𝑔𝑢̛̣ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ, 𝑇𝑝 𝐻𝑢𝑒̂́
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟎𝟕𝟗. 𝟔𝟖𝟏. 𝟕𝟒𝟖𝟏
🎯𝐵𝑒̂́𝑝 2: 79 𝐻𝑜̂̀ Đ𝑎̆́𝑐 𝐷𝑖, 𝑇𝑝 𝐻𝑢𝑒̂́
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟎𝟕𝟖𝟖. 𝟔𝟖𝟐. 𝟔𝟗𝟐